Spring til indhold

Seniorklubben ved AAU

Vedtægt for Seniorklubben

§1 Klubbens navn er Seniorklubben ved Aalborg Universitet, og den er stiftet d. 29. april 1997.

§2 Klubbens formål er at formidle socialt samvær i form af udflugter, foredrag, virksomhedsbesøg, mv. for klubbens medlemmer og ledsagere. 

§3 Som medlem kan optages alle ansatte og tidligere ansatte ved Aalborg Universitet fra og med det 65-sindstyvende fyldte år.

Som medlem kan desuden optages ansatte der fratræder Aalborg Universitet til: Tidlig Pension, Efterløn, Førtidspension eller Seniorpension.

Som medlem kan optages medlemmers ægtefælle, samlever eller fast ledsager.

§4 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende standarddagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Godkendelse af revideret årsregnskab 
    Behandling af indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af budget og aktivitetsprogram.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent. 
    Valg i henhold til vedtægten
  6. Eventuelt 

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg og afstemninger skal være skriftlige, hvis blot én stemmeberettiget forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. 

§5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt og motiveret har begæret det. Indkaldelse med angivelse af dagsorden tilsendes medlemmerne pr. brev mindst 14 dage før afholdelsen. 

§6 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 2 i lige år og 3 i ulige år. 

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig for 1 år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§7 Klubben tegnes af formanden på vegne af bestyrelsen. Formanden kan uddelegere forretninger til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren skal håndtere de praktiske forhold vedrørende klubbens ind- og udbetalinger. 

§8 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen. 

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling efter påkrav umiddelbart herefter. 

§9 Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling, når det fremgår af den bekendtgjorte dagsorden, og når det vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

§10 Opløsning af klubben kan kun finde sted, når det på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. 

I tilfælde af opløsning deponeres økonomiske midler, regnskaber, medlemslister, protokol, m.v. hos Aalborg Universitets administration til brug for en eventuelt senere oprettet seniorklub. 

Vedtægt vedtaget på stiftende generalforsamling d. 29. april 1997 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 19. februar 1998 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27. februar 2013 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 19. februar 2014 ved protokollat, der skal behandles på ordinær generalforsamling 2016. 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 17. februar 2016, protokollat vedtaget. 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 26. februar 2019. 

Ændret på ordinær generalforsamling d. 14. februar 2024.