praksisudvalget aau

Om praksisudvalget AAU

Rektor har nedsat et tværgående praksisudvalg benævnt Praksisudvalget AAU (PU AAU). Praksisudvalget AAU er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget AAU har til opgave:

  • at behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis, dvs. sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence eller er afvist af nævnet,
  • at videresende sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed (fabrikering, forfalskning eller plagiering) omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet, og at
  • at videresende sager, der ikke vedrører forskning ved AAU, til andre forskningsinstitutioner.

Praksisudvalget AAU afgiver i sagerne udtalelse til rektor, hvorefter det overlades til den kompetence linjeleder at foretage relevant opfølgning, herunder træffe beslutning om eventuelle sanktioner.

Ansvaret for håndtering af øvrige tilfælde af mistanke om tvivlsom forskningspraksis, dvs. sager, hvori der ikke foreligger et videnskabeligt produkt, påhviler de videnskabelige ledere og de organisatoriske enheder på AAU, der varetager administrative opgaver i forbindelse med forskning.

Anmeldelse til PU AAU

Enhver, der har mistanke om brud på god videnskabelig praksis begået på Aalborg Universitet, kan rejse en sag for praksisudvalget ved indgivelse af en anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • det videnskabelige produkt, som anmeldelsen vedrører,
  • den eller de forskere eller videnskabelige medarbejdere, som anmeldelsen vedrører,
  • de påstande om brud på god videnskabelig praksis, som anmeldelsen vedrører
  • begrundelsen for de fremsatte påstande.

Anmeldelse skal ske ved anvendelse af blanket til anmeldelse af mistanke om brud på god videnskabelig praksis.

Møder 2023

 

1. februar 2023 Dagsorden Referat
1. marts 2023 - aflyst    
5. april 2023 - aflyst    
3. maj 2023 - aflyst    
7. juni 2023 Dagsorden Referat
16. august 2023 Dagsorden Referat
13. september 2023 Dagsorden Referat
11. oktober 2023 Dagsorden Referat
8. november 2023 Dagsorden Referat
13. december 2023 Dagsorden Referat

 

Mødearkiv

Medlemmer af praksisudvalget AAU


Basismedlemmer
 

Anders Ørgaard, professor (formand)
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Michael R. Rasmussen, professor MSO  (næstformand)
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Henrik Ib Nielsen, professor 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lone Kørnøv, professor 
Det Tekniske Fakultet for IT og Design

 

Fakultetsmedlemmer
 

Malene Charlotte Larsen, lektor
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Mette Hedegaard Thomsen, professor 
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Johannes Struijk, professor
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Henning Sten Hansen, professor
Det Tekniske Fakultet for IT og Design